10.17.2014

Адыгэ Макъэм иадыгабзэ урыс гущыIэхэр къыхэтIэтIы

Шъеплъ зэ хьэхьэйци АдыгабзэкIэ тэтхэ зиIорэм итхыгъэ Урыс гущыIэу хэткупым, зэраIуагъэу къыхэтIэтIы.

Адыгеим экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ и Министерствэ республикэм щыпсэухэрэр къыдэлэжьэнхэу къырегъэблагъэх

Адыгэ Республикэм экономи­кэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэ­кIэ и Министерствэ Адыгеим щыпсэухэрэр къырегъэблагъэх республикэм ипрограммэ документ шъхьаIэ - социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэм истратегие итегущыIэн хэлэжьэнхэу. Республикэм хэхъоныгъэ зэришIыщт лъэныкъо шъхьаIэхэр а стратегием щыгъэнэфагъэх. Ащ диштэу республикэм социальнэ, экономикэ политикэу пхырищыщтыр къыхахы.

Мы документыр зэрагъэкIэ­жьырэм амал къытыщт хэхъо­ныгъэ ышIынымкIэ республикэм пшъэрылъэу ыпашъхьэ ит­хэр нахь гъэхъагъэ хэлъэу гъэ­цэкIэгъэнхэмкIэ положение заулэхэм ахэIэзыхьажьы­гъэнэу.

Стратегием икъыхэхын фэ­гъэзагъэр министерствэм стратегие гъэIорышIэнымкIэ, промышленностымкIэ ыкIи къэралыгъо программэхэмкIэ ­иотдел ары. Ау ведомствэм испе­циалистхэм зэрэхагъэунэ­фы­кIы­гъэмкIэ, мыщ фэдэ Iофым рес­публикэм щыпсэухэрэри, бизнесменхэри, общественнэ организациехэм ыкIи наукэм ялIыкIохэри чанэу къыхэлэ­жьэнхэ фае.

Тиреспубликэ тапэкIэ хэхъо­ныгъэ зэришIыщтым фэгъэ­хьыгъэу Адыгеим щыпсэухэрэм шIошIэу яIэхэр игъэкIо­тыгъэу зэрагъэшIэщтых. ЦIыф­хэм яшIошIхэр къыраIотыкIынхэ алъэкIыщт ведомствэм иофициальнэ сайтэу www. minесоrа. ru зыфиIорэм къырагъэхьэгъэ анкетэр къызфагъэфедэзэ.

Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыум­рэкIэ и Министерствэ Адыге­им зэкIэ щыпсэухэрэр ащ фэдэ Iофтхьабзэм къыхэлэжьэнхэу къырегъэблагъэх.

Республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ егъэшIыгъэ­нымкIэ нэмыкI предложениеу щыIэхэми ведомствэр ахэплъэ­ным фэхьазыр. Республикэм щыпсэухэрэм япредложениехэр министерствэм стратегие гъэIо­ры­шIэнымкIэ, промышлен­нос­тым­кIэ ыкIи къэралыгъо про­г­раммэхэмкIэ иотделэу мыщ ­фэ­дэ чIыпIэм щыIэм къыра­хьы­лIэн алъэкIыщт: ур. Пионерскэр, 199-рэ е телефонэу 57-18-11-мкIэ къытеошъу­щтых­.

Шъуипредложениехэм ты­къяжэ, тапэкIэ Адыгеим къы­рыкIощтыр шъоры зэлъыты­гъэр.No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.