8.07.2015

Тхьэматэ IэнатIэ пхъэтэкIум я къэцыпэхэр тепчIагъэхэу тесых

Адыгэ Республикэм ихьыкумэт тхьэмыкIэ ищытхъу зехьэу, шъыпкъэ къызимыIошъурэ гъазетэу Адыгэ Макъ зыфаIорэм мэхьанэ зимыIэ фонд схъагъэу «Фэсыжьапщ» зыфаIорэм хэдзынхэ иIагъэм фэдэу къеьхы.

10.18.2014

Адыгабзэм зегъэкIэжьы Адыгэ гущыIэкIэхэмкIэ

Мы нэкIубгъом Адыгэ гущыIэкIэхэр къидгъэуцощтыт. Ащ фэгъэхьыгъэ гупщысэхэр е гущыIэкIэхэр шъуиIэмэ мы нэкIубгъом къышъутхэмэ е мы имайлым къэшъугъэхьымэ тигуапэ.

10.17.2014

Адыгэ Макъэм иадыгабзэ урыс гущыIэхэр къыхэтIэтIы

Шъеплъ зэ хьэхьэйци АдыгабзэкIэ тэтхэ зиIорэм итхыгъэ Урыс гущыIэу хэткупым, зэраIуагъэу къыхэтIэтIы.

10.16.2014

Адыгеим ихьыкумэт къэзыгъэзэжьыгъэхэр шъофым ригъэтIысхьэщтых

Мафэ заулэ ипэкIэ Адыгэ республикэм ипрезидент исайт мыщ фэдэ къэбар къырагъэуцуагъ: "Мафэхьаблэ чIыгу хапIэ 550 фэдиз къэзыгъэзэжьыгъэхэм апае хьазырых".