10.16.2014

Адыгеим ихьыкумэт къэзыгъэзэжьыгъэхэр шъофым ригъэтIысхьэщтых

Мафэ заулэ ипэкIэ Адыгэ республикэм ипрезидент исайт мыщ фэдэ къэбар къырагъэуцуагъ: "Мафэхьаблэ чIыгу хапIэ 550 фэдиз къэзыгъэзэжьыгъэхэм апае хьазырых".


Мы къэбарым ишъыпкъапIэ зэдгъэшIэнэу къэзыгъэзэжьыгъэгорэм теупчIыгъ. Ащ мыщ фэдэу къытиIуагъ: 

"МафэхьаблэкIэ чIыгу хапIэ къаIэпхынэу узыфежьэкIэ кIуагъ-къэкIожьгъэмэ уахэхьэщт. Унэр ебгъэжьэным пае илъэс заулэ ихьыныр ит. Тхьэпэжъ куп зэплъэшъот ыкIи ахэм ахъщэ шIукIае атефэщт. Пстэури бгъэхьэзыргъэми унэу пшIыщтым гъогу къекIурэп, псы, остыгъэ, газхэри къекIухэрэп. Ахэр чIыжьэу щыIэх, хэпщэных пIомэ зы Шъэумэн Хьэзрэтгорэ ущыкIагъ".

Мы къэбарэр жьыгъэбыу зыфаIорэм фэд. Зыгорэм зэриIуагъэу, сэри гектар 3 сикъэрэкIохи ерэтIысхьэх.