2.14.2014

Сирие Адыгэхэр хэкум хэт ригъэблэгъэщтхэ?

Мазэ заулэ хъугъоу Сирием щыщ Адыгэхэр Адыгэ хэкум къырагъэблэгъэжьыхэрэп, егъэблэгъэ тхылъхэр афашIыжьыхэрэп.


Шъыпкъэр пIощтмэ илъэс 20 къыкIоцI зыми лъэпкъэгъухэр къыригъэблагъэхэу щытыгъэп, Адыгэ республикэхэм яхьыкумэтхэу орэхъу е хасэхэр орэхъу. Лъэпкъэгъухэр ц1ыфхэр ары къызригъэблагъэщтыгъэ. КIо мы аужьырэ илъэсхэм зы хасэ къахэкIыгъ егъэблэгъэ тхылъхэр лъэпкъэгъухэм  афишIэу, ар Къэбэртаем ит хасэу Пэрыт зыфиIорэр ары.

Сирие зао къызэрежьагъэм лъэптэу Пэрытым егъэблэгъэ тхылъхэр афишIэу ыублагъ ыкIи къэзыгъэзэжьыгъэхэм адэIэпыIэщтыгъэ. Мазэ заулэ ыпэкIэ Пэрытым Къэбэртае-Бэлкъарым ипрокорурэ дао къафзэIуихыгъ, Адыгэ бащэ хэкум къебгъэблэгъагъ аIуи. Судыми ратыгъ ыкIи ащ милион рубл заулэ къатилъхьагъ. Мыщ къыхэкIэу Пэрытыр официалнэу зэфашIыжьыгъ ыкIи иIофхэри къагъэуцугъ. Пэрытым хэтхэм къызэраIуагъэмкIэ хасэр икIэрыкIэу агъэпсыжьыщт.

Мазэ ыпэкIэ Мыекъуапэ къэлэ хэсакIэу къызэIуахыгъэм (Цундышко Заурбый зитхьэматыр ары) хэтхэм пшъэрылъ зыталъхьэжьыгъ, Сирие Адыгэхэм апае егъэблэгъэ тхылъхэр ашIынэу ыкIи Адыгэхэм къяджагъэх джащ фэдэу зэкIонхэу.

ЗэрэхъурэмкIэ зы хасэ закъоу (Пэрыт - Налчик) егъэблэгъэ тхылъхэр зишIыщтыгъэр зэфашIыжьым Мыекъопэ къэлэ хасэм егъэблэгъэ тхылъхэр ышIэу ыублагъ, кIо мыщ къикIырэр, Адыгэхэр джыри хэкум ис якъощхэр къырагъэблэгъэжьынэу.

УачIэ ин къэуцу, ада тыда щыIэх республикэхэм яхьыкумэтхэр? сыда мыхэм Сирие Адыгэхэм егъэблэгъэ тхылъхэр афамышIырэ? тыда щыI Дунае Адыгэ Хасэ зыфаIорэр? тыда щыIэх Адыгэ хасэу Къэбэртаем, Черкесием, Щапсыгъым, Адыгеим арытхэр? тыда щыI къэзыгъэзэжьыгъэхэм я фондэу Мыекъуапэ дэтыр? сыда мыхэм якъощхэр къырамыгъэблэгъэжьырэ? емыкIу шъумышI ау шъхьэихыгъэу тыгущыIэщтмэ мы купхэр пцIыкIэ зэхэт купых.