2.14.2014

Адыгабзэр нэмыкI бзэхэмкIэ къаIэтыжьыщт - Бзэр къэгъэнэжьыгъэным ыпэу цIыфыр къэгъэнэжьыгъэныр

Iоныгъум и 26-29-м Тыркуем икъэлашъхьэ Анкъарэ Адыгабзэм фэгъэхьыгъэ зэхэс щыIагъ.
Ащ зэфэшъхьэф хэгъэгухэм ащыщхэр хэлэжьагъэх. Зэхэсэм кIэщакIоу фэхъугъэр Тыркуем ит Кавказ Федерацие зыфаIорэр ары.

Мы зэхэсым щыкIуагъэр зыфэдыр тшIэрэп сыда пIомэ кIэщакIохэм ар АдыгабзэкIэ къатхыжьыгъэпи ары, кIо ТыркубзэкIэ ыкIи УрысбзэкIэ къатхыжьыгъ. ГъэшIэгъонба, Адыгабзэм тыпылъ аIо ау Адыгабзэк1э тхэхэрэп. Я джурналхэми я интернет нэкIубгъохэми Адыгабзэ итэп.

Кавказ федерацие (зэгохьэныгъэ) зыфаIорэм мы зэхэсыр зыфызэхищагъэм шъхьэусыгъэу иIэр тэ тишIошIыкIэ Кавказ федерацием зыгорэхэр ышIэрэм фэдэу зыкъигъэлъэгъоныр ары ыкIи Сирие Адыгэхэм яIоф ыгъэбылъыныр ары.

Мазэ заулэ ыпэкIэ хэкум щыщ хасэгорэхэм Кавказ федерацием зыфагъэзэгъагъ Сирие Адыгэхэм апае зэхэс Анкъара щызэхищэнэу ау Кавказ федерацием ащ фэдэ зэхэс зэхищэнэу ыдагъэп. Адыгабзэр къэдгъэнэжьыщт аIуи зэхэс зэхащэ ау Адыгэ цIыфэу Сирием заом хэфагъэхэр къэдгъэнэжьыщт аIоу зэхэс зэхащэрэп.

Мыщ фэдизэу мы Кавказ федерацием тызыфытегущыIэрэр мы федерацием Адыгэ хасэ 50 фэдиз зэхиубытагъэу ыгъапIцIэхэу ыIыгъэхи ары. КIо мы аужьырэ илъэсхэм мы федерацием хэт Адыгэ хасэхэм ащыщхэр Кавказ федерацием фэмыразээу аублагъ. ГущыIэм фэшI ыпэм хасэхэм яцIэхэр официалнэу Кавказ организациекIэ тхыгъэу щытгъэх ау непэ хасэхэм ащыщхэм яцIэхэр официалнэу Адыгэ хасэ (Черкес Дернэки) атхыжьыгъ. Мы Кавказ федерацием игупщысэрэ ылэжьакIэрэ зэремызэгъыхэрэм пае илъэс ыпэкIэ Тыркуем хэсакIэ зэхащагъ. Ащ цIэу фашIыгъэр Адыгэ Федерацие (Черкс Федерацие).

Кавказ федерациемрэ Дунае Адыгэ хасэ зыфаIорэмрэ зэгъусэхэу Адыгэ Iофыр нахь дэй ашIызэпты. Мы Iофыр тгъэкIэкIымэ мыщ фэдэу къэтыIон тлъэкIыщт Кавказ федерациемрэ Дунае хасэмрэ е ягупщысэхэмрэ ыкIи ялэжьакIэхэмрэ зэблахъущт е ахэр псынкIэу зэхэгъэтэкъогъэн ыкIи нэмыкIхэр зэхэщэгъэнэу  тыдэлэжьэщт.

Хэку Хасэ